Friday, January 15, 2010

Commerce Developer : Working with ORACLE

As a commerce developer working with Oracle back end, it is very important to have good understanding of SQL.

I am not a DBA, but the way I have learned was to started with basic Insert/Update/Delete, Select commands and using group by, order by
but progressively learned some handy SQL commands.

Refresh local schema for development.
I would use the script below for creating tablespace/schema/assign grants and import schema. Replace wcsatdev with the schema name of your choice.

drop tablespace atdata including contents and datafiles;
drop tablespace atindx including contents and datafiles;

create tablespace atdata
datafile 'C:\oracle\product\ORCL10G\atdata_01.dbf' size 250m reuse autoextend on;

create tablespace atindx
datafile 'C:\oracle\product\ORCL10G\atindx_01.dbf' size 250m reuse autoextend on;

drop user wcsatdev cascade;

create user wcsatdev identified by wcsatdev
default tablespace atdata
temporary tablespace temp
quota unlimited on atdata
quota unlimited on atindx;

grant connect,resource,create materialized view to wcsatdev;

grant create view to wcsatdev;

grant create synonym to wcsatdev;

create or replace directory dpdumpdir as 'C:\projects\db';

create or replace directory dplogdir as 'C:\projects\db';

GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY DPDUMPDIR TO wcsatdev;

GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY DPLOGDIR TO wcsatdev;

Using data pump in Oracle 10g, faster way to import.
impdp system/oracle@orcl10g dumpfile=DPDUMPDIR:export.dmp logfile=DPLOGDIR:from_wcsatdev_10g.log REMAP_SCHEMA=from_schema:to_schema PARALLEL=8 CONTENT=ALLWhen ever you have a larger database on your local database, it is a good idea to run DB stats once in a while to improve performance.

exec dbms_stats.GATHER_SCHEMA_STATS(ownname=>'WCSATDEV',estimate_percent=>dbms_stats.auto_sample_size, CASCADE=>TRUE, DEGREE=>4)

Where degree will invoke the 4 parallel slaves, cascade is required for indexes.

Size of the Tables: Run this command in the schema

select SEGMENT_NAME,sum(BYTES)/(1024) size_in_kil from user_extents where segment_type='TABLE' group by SEGMENT_NAME order by size_in_kil desc;


Dropping Stage prop Triggers: Stage prop is a completely new discussion but on my local I run this for better performance.

set pages 0 lines 100 ;
spool drop_trigger1.sql ;
select 'drop trigger '||trigger_name||' ;' from user_triggers where trigger_name like '%STG_%' or trigger_name = 'STGLOG_STGRESERVED1' ;
spool off;
@drop_trigger1.sql;Issues and Fixes:

java.sql.SQLException: ORA-01000: maximum open cursors exceeded

check for this. select count(*) from v$open_cursor;

Login with system previleges and type show parameter OPEN_CURSOR

Alter cursors
ALTER SYSTEM SET OPEN_CURSORS=4000 SCOPE=BOTH;

Soln: restart DB


Error: ORA-12514: TNS: listener does not currently know of service requested in connect descriptor.

I made these changes and since then i did not see the problem.
ORACLE_HOME\network\admin\listener.ora, Please look for HOST and change that to
HOST=Windows hostname
ORACLE_HOME\network\admin\tnsnames.ora
For the 10g local instance tnsentry: give localhost instead of the windows hostname
HOST=localhost


1 comment: 1. Ánh mắt hắn sững lại, mang theo vẻ bình tĩnh như nước. Hai chân Vương Lâm không lui lại nữa mà tiến về phía trước. Bước chân của hắn cực kỳ thong thả.
  đồng tâm
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật miễn phí
  văn phòng luật
  số điện thoại tư vấn luật
  thành lập công ty

  Những gợn sóng lại xuất hiện dưới chân hắn, chậm rãi lan ra bốn phía. Thân thể Vương Lâm phảng phất đã dung nhập vào hư vô, đi về phía Lý Nguyên nắm lấy hắn.

  Lý Nguyên cảm thấy một cỗ lực lượng lớn từ trên cánh tay Vương Lâm truyền tới thân thể mình, giống như gió lốc thổi tới, khiến hắn hoa mắt, không còn thấy rõ gì nữa, dường như thân thể hắn đã bị dung nhập trong vô tận năm tháng, bị kéo dài racánh tay Lý Nguyên, ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, tiến tới. Thân ảnh của hắn và Lý Nguyên cùng biến mất, chính thức dung nhập vào hư vô.

  Trong màn sương trắng tràn ngập, bị năm đại tu sĩ Dương Thực và hơn mười tu sĩ Âm Hư công kích, lại có rất nhiều tu sĩ Vấn Đỉnh vây công, quái nhân tóc bạc cười điên cuồng, hai tay bắt quyết, lập tức bên ngoài thân thể hắn xuất hiện một tấm màn màu đỏ.

  ReplyDelete